Бургас Общини Страната Свят Бизнес Лайфстайл Спорт Ние, Вие, Те

България е 65-та в света по износ. Отличници?26 Август 2013, ПонеделникБългария се е качила с 4 места спрямо 2011 и вече е на 65 място в света по износ

Дали сме или не отличници - според интереса и възможностите ...
Външноикономическият отдел на БСК подготви материал, в който прави анализ на мястото на България в световния износ.
Икономиката няма 2 или 3 водещи и структуроопределящи отрасли и не може да се очаква България да е експортен лидер в цял сектор. България е лидер в износа на нишови продукти. Такава трябва да бъде и по-нататъшната специализация – продуктова, а не секторна. В този смисъл, 18 секторни експортни стратегии, изготвени неотдавна по поръчка на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, трудно могат да имат практическо приложение при взимането на политически решения, а и решения на фирмено ниво - www.sme.government.bg/?p=12308. Изложената по-долу информация цели да покаже различен подход при търсенето и обработката на данни за световната търговия.
Както и в предишни години, водещите експортни групи стоки на България са горива и мед, следвани от електрически и електронни изделия и машини. Експортният ръст при горива и мед изпреварва ръста на световния внос, но и при двете групи стоки голяма роля играе нарастването на цените. Износът на електроника и електротехника през последните 5 години (2008-2012 г.) бележи средно годишен ръст 12%, докато световният внос расте с 6% за същия период, т.е. страната ни печели пазарен дял, въпреки спада през 2012 година. Постижения има при машините: за 5 години средният ръст е 6% при средногодишен ръст на световния внос 5%, също с известно отстъпление през 2012. Следващите групи продукти са житни растения, облекла, различни от трикотажните, желязо и стомана и фармацевтични продукти. Много силен ръст има при житните растения – средно 17% за 5 години при ръст на световния внос от 5%, и при фармацията – съответно 23% срещу 4%. Изостават облеклата и желязо и стомана – и при двете групи се регистрира не само спад през 5-те години, но и загуба на пазарен дял. През последните години традиционно добре се представя износът на маслодайни семена – средно 18% ръст на нашия износ при 9% ръст на световния внос; има съществен спад от 32% през миналата година. Впечатление прави износът на автомобили (части) и велосипеди – ръст от 32% средно за пет години, въпреки миналогодишния спад от 14%.
Анализът по подпозиции на Хармонизираната система (ХС) е по-интересен. През последните 5 години (2008-2012) при всички стоки с износ над 250 мил.щ.д., с изключение на електроенергия и комплекти проводници за автомобили, ръстът в стойност изпреварва ръста в количество. Това означава, че част от ръста на износа се дължи на повишени цени, а не на повече произведена и изнесена продукция. В стойностно изражение през 2012, България има най-голям износ на средни и тежки нефтени деривати, но за периода 2008-2012 средногодишният ръст е 7% при ръст на световния внос от 12%, като българският ръст за този перод се дължи изцяло на ръст на цените и липса на ръст в количество.
Следващи в експортната ранглиста са леки нефтени деривати със средногодишен ръст за периода 2008-2012 от 17 %, от които почти 60% се дължат на по-високи цени. При рафинирана катодна мед има 31% средногодишен ръст срещу 11% ръст на световния внос. При тази стока има значителен количествен ръст, което се дължи на внедряване на нови технологии за последваща обработка на нерафинирана анодна мед; при нерафинирана анодна мед освен спад, регистрираме загуба на международни позиции. Въпреки този спад, България запазва водещо място в света при износ на нерафинирана анодна мед вече няколко години. Известна изненада на фона на информацията, идваща от българските производители, е представянето на износа на пщеница, която вече е на 5 място в експортната ни листа, бележи стабилен ръст за 2008-2012, увеличава експортни цени и заема нови пазари.
България е на 12 място в света по износ на пшеница.
Много добре се представя износът на медикаменти, който се изкачи на 6-та позиция и регистрара успехи в глобалната конкуренция. Традиционно за последните години, въпреки негативните данни за 2012, слънчогледовите семена заемат все повече пазарни ниши и поддържаме второ място сред сетовните износители с 14% от световния износ. На второ място в света сме по износ на руди и концентрати от скъпоценни метали, различни от сребърни, който факт ще се изследва допълнително. Много голям средногодишен ръст, основно количествен, бележи износът на цигари – 49% при ръст на световния внос 7%. Като един от малкото представители на стоки с по-висока добавена стойност сред водещите в износа, радва ръстът на комплекти проводници за автомобили, и в стойност – 16%, и в количество – 19%.
Водещи пазари за износа на средни и тежки нефтени деривати са Гибралтар с над 43% и Турция – 24%. За Гибралтар сме шести доставчик с много бързо растящ пазарен дял, основно за сметка на САЩ. Плътно след нас е Гърция, чийто ръст е още по-голям и, ако се запази, през 2013 ще ни измести от шестото място. В Турция сме на пето място сред доставчиците й с постоянно растящ пазарен дял основно за сметка на Русия.
Леки нефтени деривати изнасяме най-много за Турция 16%, Грузия 13%, Гърция и Обединените Арабски Емирства – по 9%. В Турция сме втори след Русия с бързо растящ пазарен дял, в Грузия сме втори след Румъния, но интересното е, че разликата между българските и грузинските данни е над 30%. България е най-големият доставчик и с много бързо растящ дял на гръцкия пазар, въпреки разминаването в данните от 33%. В ОАЕ сме едва на осмо място и с намаляващ пазарен дял.
Катодната мед отива за Китай 34%, Турция 27% и Италия 21%. Китай е най-големия вносител на продукта с цели 43% от световния внос. Печелим пазарни позиции в Турция и Италия, както и на почти всички важни за нас пазари. Анодната мед отива само за Белгия и Германия.
Водещи пазари за пшеницата са Испания 30%, Италия 23%, Румъния 16%, Гърция 12%. Най-добри цени, обаче, постигаме в ОАЕ, Ливан и Египет – средно около 320 щ.д./тон. На всички водещи пазарим бележим значителен ръст в пазарния дял, а в Португалия и Италия ръстът е над 100%. Конкуренти са ни Украйна, САЩ, Русия, като всички без САЩ постигат по-добри цени от българските. Прави впечатление, че Румъния купува от нас по цени около 280 щ.д./тон, а продава на други пазари по около 300 щ.д./тон.
Износът на медикаменти бележи 22% средногодишен ръст за 2008-2012 при ръст на световния внос 3%. Водещи пазари продължават да бъдат Русия 28% и Германия 12%. Усредненият ръст на продажбите в Германия за 2008-2012 в стойност е 162%, в количество 233%, като в този период германският внос расте в стойност с 9% годишно.
Въпреки спада в стойностно изражение на износа на слънчогледови семена с 25% през миналата година, България продължава да е на второ място в света. Най-важните ни пазари са Португалия, Холандия, Турция, Испания, Германия, като най-добри цени постигаме в Германия. С изключение на Германия, експортните ни цени са около 600 щ.д./тон, което е близо до средните цени на пазарите, на които продаваме. Печелим пазарни позиции в Португалия и Германия, губим в Турция.
Износът на електроенергия продължава да е значим за българската икономика. За периода 2008-2012 г. средният ръст е 3%, колкото и на световния внос. Износът на електроенергия е основно за Гърция, Турция, Македония, Сърбия, Румъния. Най-добрите цени постигаме в Турция и Румъния.
България продължава да изнася медни руди и техни концентрати за Намибия. По наша неофициална информация, там има инсталации за извличане на злато от тези концентрати с много висока ефективност. Регистриран е неголям износ за Китай и Испания.
Изнасяме и руди на благородните метали и техни концентрати, различни от сребърни. Дори сме на второ място в света. Постиганата експортна цена е около 270 хил.щ.д./тон, а основни пазари са Белгия и Корея. Нито една от двете не отчита внос от България на този продукт.
Обясним интерес представлява износът на цигари. 84% е за Ирак, където постигаме най-висока цена от над 14 хил.щ.д./тон и най-голям пазарен пробив – над 400% годишен ръст на продажбите. Ирак не подава данни към СТО и не можем да проверим те как отчитат вноса на цигари от България. Вторият ни експортен пазар според нашите данни е Черна гора с над 6,4 мил.щ.д., но самата Черна гора докладва внос на цигари от България за едва 241 хил.щ.д.
В резултат на няколко чуждестранни инвестиции България печели все повече пазарни позиции при износа на комплекти проводници за автомобили. Изнасяме за Турция 28%, Словакия 19%, Испания, Франция, Полша, Германия.
Общият внос на всички страни се подрежда така: горива, машини, метали, медикаменти, химикали.
В света през 2012 г., сравнено с 2011 г., най-бързо расте вносът на продукти от морски бозайници – китове делфини, морски свине, електрически часовници с малък обем, шлаки и пепел от металургията, нумизматични монети, памучни прежди с малка линейна плътност, груби животински косми.
Най-големите вносители на пшеница в света са Индонезия, средна цена по внос за 2012 – 362 щ.д./т, Япония, 357 щ.д./т, Корея – 314 щ.д./т, Бразилия – 267 щ.д./т, Иран – 314 щ.д./т, Испания – 309 щ.д./т, Алжир – 309 щ.д./т, Италия – 316 щ.д./т, Нигерия – 323 щ.д./т.
Най-големите вносители на слънчогледови семена за 2012 са: Турция при средна цена по внос 589 щ.д./т, Испания – 756 щ.д./т, Германия – 708 щ.д./т, Холандия – 647 щ.д./т, Русия, Украйна, Португалия.
Най-големите вносители на цигари са: Япония, Италия, Франция, Испания, Великобритания, Германия, ОАЕ, Саудитска Арабия.


Прочетено: 2660 пъти


Сподели в социалните мрежи
Брой коментари
0
Добави линк
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
 
Моля, въведете защитния код
 
За да можете да добавите съдържание в този сайт, трябва да сте съгласни с Условията за защита на личните данни на Смарт Уеб ООД
 


Снимки от Бургас
Добави снимка
Созопол Pepi Часовникът на Pepi Pepi Конкурс прическа Бургас 2009 Цветы луговые Цвете Залез Връзка моите цветя лека вечер
BurgasFoto.com е проект за изграждане на портфолио на фотографи, които желаят да представят уловените мигове и да бъдат оценени. Всеки е свободен да се регистрира и да слага неограничен брой фоtографии и графични дигитални творби на BurgasFOTO.com.
Новини
Информация
Хотели
Малки Обяви
 
Въведете какво търсите
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
   Follow bourgasorg on TwitterУеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
 
За контакт с екипа на Bourgas.org:   OO359 (56) 826325
kak-development