Розово фламинго
Phoenicopterus roseus

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Среща се в Атанасовското езеро при Бургас (20 дек. 1962г. - група от 6 екземпляра; 3септ. 1981г. - възрастен екземпляр сред ято бели лопатари; през пролетта и лятото на 1981г. и Февр.1982 наблюдаван неколкократно млад екземпляр.).

МЕСТООБИТАВАНЕ
Гнездовите колонии - покрай полусолени или солени блата и езера, делти на реки, лагуни и пр.; по време на пролетта и в влайните зони (блата, мичурища и речни заливи).

РАЗМНОЖАВАНЕ
У нас не се размножава. До началото на миналия век не е изключено да е имало все още гнездящи птици при черноморските езера и солници. Образува големи гнездови поселища. Гнездата наподобяват пресечен конус и са изградени от тиня, псък, мидени черупки, треви, водорасли. Люпилото е от 2 (1 - 3) яйца. В някои зоопаркове се размножава успешно.

ВЗЕТИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ
Видът е застрашен от ЗЗП/1962г., като е предвидено обезщетение 150лв.за наранен, убит или уловен екземпляр. Някои от местата, в които пребивава по време на пролетта (Атанасовско езеро), са в защитени природни територии.

НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ
Ограждане на природния резерват "Атанасовско езеро" с мрежи. Удвояване на паричното обезщетение(300лв.).Организиране на полусвободно волиерно отглеждане в резервата с цел да се привлечат и скитащи птици; размножаване на затворено на доставени от чужбина птици; създаване на българска микропопулация, което би било голям природозащитен успех.

! ! ! !Заплахи! ! ! !

Отстрелването и безпокойствието (от туристи, работници в солниците, фотографи и др.), неблагоприятните метеорологични фактори (кишевата пролет с покачване на водното ниво, както и продължителното силно засушаване през размножителният период).