Язовир Мандра

То е най-южното от трите Бурггаски езера, с площ на водната повърхност около 1300 ха. Дължината му е 8 км., а максималната дължина 1,3 км. Разположено е в добре оформена речна долина, ореантираме напречно на морскичюя бряг, като устието и язовирната стена са в непосредствена близост до южния край на Бургас. Четири реки се вливат в езерото:Изворска, Факийска,Средецка и Русокастренска.

Езерото е било запазено в естествения си вид до 1934г., когато са извършени корекции нанякои от реките и са построени диги в западната му част за предотвратяване на пролетните наводнения. Втората основна промяна настъпва през 1963г. с построяването на язовирна стена в източната му част. По този начин са унищожени обраслите с блатна растителност плитчини, прекъсва се връзката на езерото с морето и то става изцяло сладководно. Изчезват големи тръстикови масиви, а с тях и иудобните места за гнездене на чапли, пеликани, патици и др. видове водолюбиви птици.

Най-интересните части на езерото са обявени за защитени територии(част от устието на лимана - защитена местност "Пода", с площ 107 ха.,устието на река Изворска - с площ 151ха., предложената за обявяване местност "Узунгерен" - с площ 210ха.)За разлика от другите езера по краибрежието на Мандра обхваща и най-северните склонове на Странджа те се отлечават с характерна горска растителност - цикламени, див божур, снежно кокиче, минзухари. Общо в езерата са установени 5 вида риби от Червената книга на България.

Kaрта на Язовир МандраНай-интересни са птиците на езерото и крайбрежието, където до сега са установени общо над 250 вида.От тях като световно застрашени са малкият корморан(1200екз.), къдроглавия пеликан(338екз.), червеногушата гъска(16 870екз.), тръноопашатата потапница(311екз.), ливадния дърдавец(до 10екз.).Най-знацимото място за гнездене на птизите е "Пода", крайбрежните ливади пясъчните брегове - за синявицата, пчелояда, червеният ангъч и др.Зимните концентрации на кафявоглавите и качулатите потапници - съответно 17 000екз. и до 13 000екз., на пойният лебед (300екз.) и малкият лебед (80екз.) са най-високи за страната и на второ място по отношение на голямата белочела гъска (61 000екз.) и червеногушата (17 000 през 1997г.). Поради този факт Мандра е Орнитологично важно място с Европейска значимост. От бозайниците в района са най-добре запазени популациите на видрата и белката.

Мандренското езеро съхранява в големи количества от все по-редкия природен ресурс - сладката вода.Тя се използа за производствени цели от Нефтохимичния комбинат - Бурас.Друг ценен природен ресурс са дивечът и рибата.

Езерото е превликателно за туристи през различните сезони, а съществуващите археологични разкопки и музей в Дебелт предоставят ценни данни за тези земи по време на Римска империя.

[ Назад... ]