ПРОЕКТ "БУРГАСКИ ВЛАЖНИ ЗОНИ"

През последните години Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието работи по няколко основни проекта - "Добруджа", "Бургаски влажни зони", "Странджа - Ропотамо", "Източни Родопи". "Пирин" и "Централен Балкан".
Бургаски Влажни Зони

Проект "Бургаски влажни зони" цели опазването на най-големия комплекс от крайморски езера в България. Общата площ на Атанасовско, Поморийско, Мандренско и Бургаско езеро възлиза на 9 500 хектара, от които 3 330 хектара са обявени или предложени за защитени територии. Наред със значителните природни ресурси (риба, дивеч, тръстика, сол, лечебна кал, луга и др.), езерата се отличават и с изключително биологично разнообразие.

Развитието на икономиката, тртанспорта , сеолското стопанство и туризма в Бургаския регион засегна пряко и влажните зони около този голям икономически център. Мандренското езеро е превърнато в язовир, за да се осигури сладка вода за най-голямата петролна рафинерия на Балканския полуостров. Бургаското езеро през първите години от експлоатацията на "Нефтохим" поема непречистени отпадните води и твърде скоро е силно замърсено. Поморийското езеро с дига е разделено на две части, което нарушава естествения му воден режим. Атанасовското езеро е силно повлияно от хвостохранилище за нефтени отпадни продукти, както и от многобройните незаконни свинарници в североизточната му част.

Днес, благодарение на многогодишните усикия на природозащитните организации и институции, части от Мандренското и Бургаското езеро са обявени за защитени територии. Атанасовското езеро е резерват и Рамсарско място, с изготвен План за управление по време на първа фаза на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието. Незаконното строителство и замърсяването в буферната му зона отдавна са ликвидирани. Поморийското езеро е най-новата защитена територия в района , а местността "Узунгерен" е предложена за защитена територия. "Пода" е защитена местност с изграден Природозащитен център и готов План за управление.

Основна цел на проект "Бургаски влажни зони" е изграждане на устойчива и самофинансираща се структура, която да работи по управлението и опазването на тези значими влажни зони и след завършването на Програмата. В тази струиктура ще имат своето място както държавни институции, така и неправителствени организации, свързани с опазването на защитените територии.

Дейностите по проекта включват прилагане на Плановете за управление на Атанасовското езро и Пода, изготвяне на такъв план за Вая, управление на тръстиковите масиви и др. Чрез мониторинга на различните компоненти на Бургаските езера се събира обективна информация за състоянието на влажните зони, както и необходите мерки за тяхното рационално опазване и стопанисване.

Съществено значение има развитието на еко и познавателния туризъм чрез Природозащитен център "Пода" и Укритието за наблюдение на птици край Атанасовското езеро. Популяризирането на езерата около Бургас и на тяхнотоп биологично разнообразие сред бургаската общественост е друга важна задача на проекта. Силно повлични от човешката дейност, езерата около Бургас ще посрещнат новото хилядолетие с надеждата, че усилията на всички заинтересовани институции и организации, природните ресурси и биологично разнообразие ще бъдат запазени за бъдещите поколения.