Бургас Общини Страната Свят Бизнес Лайфстайл Спорт Ние, Вие, Те
Добави Информация Българско дружество за защита на птиците

Българско дружество за защита на птиците

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е водещият авторитет в областта на опазването и информацията за птиците в България, както и за опазването на значимите за птиците места и местообитания. БДЗП е първата в най-ново време и най-голямата неправителствена организация (НПО) за опазване на биологичното разнообразие. Основано е на 3 юни 1988 г. и се е утвърдило като национална организация. Единствената НПО в България, постигнала стабилни природозащитни резултати в районите на действието си. БДЗП е партньорът на BirdLife International в България.
БДЗП е регистрирано от съда природозащитно гражданско сдружение с нестопанска цел. Вписано е в регистъра на организациите, осъществяващи дейност от обществена полза. Едно от малкото НПО с реален членски състав и структури в страната. Членството в него е доброволно, повечето от дейностите се извършват на доброволни начала, но с висок професионализъм. БДЗП работи за природата, като защитава правото й на съществуване. БДЗП работи и за хората, като отстоява обществените интереси и правото на всеки на запазена природа и здравословна жизнена среда.

Защо е необходимо БДЗП?
Това е най-честият и логичен въпрос, който ни се задава. Птиците ли са най-важното на фона на бедността, безработицата, наркоманията, обезверяването, глобализацията?
Не е лесно да се отговори кратко на този въпрос. И все пак, преди всичко, птиците са една от най-важните части на природните екосистеми, пряко свързани с тяхното оптимално функциониране. Благодарение на именно тези екосистеми на Земята има въздух, вода, благоприятен климат и много други неща, без които човекът не може. Така че птиците имат пряка заслуга за жизнено важните условия за самото съществуване на човека.
Птиците са незаменим елемент и на вътрешната среда на човека. Всеки човек се ражда с естествена обич към живите същества. За съжаление, у малцина възрастни тази обич оцелява. А именно тя е това, което после става обич към природата, към родното място, към хората, към Бога. Обичта към живото е пътя към вътрешната хармония на човека, към осъзнаването на ролята му в планетарното единство. Тя е основният фактор за душевния мир, здраве и благоденствие на всеки. Тя е и най-добрата защита за подрастващите от посегателствата на съвременното общество.
Дивите птици са изправени пред множество заплахи. Непрекъснатото усвояване на природни територии, замърсяването, прякото им унищожаване застрашават от окончателно изчезване 10% от всички видове на Земята. Достойно, морално и удовлетворяващо е да застанеш в защита на тези, които не могат да се оплачат, не могат да се обърнат към съд или лекар, а просто тихо и незабелязано си отиват от света. От света, който е и техен, от земята, която е точно толкова и тяхна...
Птиците имат и финансово измерение. Те могат да бъдат остойностени като месо, перушина, суровина за фармацевтиката и т.н. Те могат да бъдат остойностени и по-интелигентно – като “суровина” за екотуризъм, като лечебно средство (птичите песни в естествена среда се използват за лечение на стресови и други заболявания) и т.н. Така че пазейки птиците, ние ги пазим и като чисто стопански ресурс. БДЗП е необходимо, за да могат птиците да изпълняват незаменимата си екологична роля и да гарантират благоприятна природна среда, да може повече от нашите деца да намерят удоволствието от досега с природата, повече хора да запазят и развият вътрешното си богатство, да печелят от разумно и интелигентно ползване на природните ресурси.
Но Дружеството е необходимо и като представител на обществото, като изразител на интересите му по отношение опазването на дивата природа. БДЗП е ценен елемент на българската обществена действителност, потвърждение, че сме модерна страна, където опазването на природата е не само държавна политика, но и където гражданските сдружения имат своето реално място. За да бъде още по-ефективна тази политика, са нужни независими, вътрешно мотивирани обществени организации, каквато е БДЗП. Като стимулатор за държавните органи, като коректор на действията им и като партньор на техните усилия за опазване на един от основните елементи от националното богатство на страната – дивата природа.

Мисията на БДЗП
БДЗП работи за опазване на дивите птици, важните за тях места и местообитания, както и за биоразнообразието като цяло, като по този начин допринася за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората.

БДЗП в световната природозащита
България е малка страна с голямо биоразнообразие. България е миниатюрна, но поради географското й положение половината птици на Европа я намират и прекарват зимата или преминават през нея всеки миграционен сезон. Какво значение има, че десет страни опазват световно застрашената червеногуша гъска, ако България не я опази край двете езера до Шабла и Дуранкулак, където зимува 70% от световната й популация? Ясно е от какво значение е нашата страна и за цялата германска популация на белия щъркел, която в пълен състав преминава два пъти годишно през полетата и eceнта бреговете на България! Затова БДЗП е и ще бъде организация, която опазва и биологичното разнообразие на нашия континент. В това влиза и опазването на Орнитологично важните места - образците на българска природа, които стават част и обогатяват общоевропейската мрежа от значими природни територии. Тук са и многобройните международни проекти на БДЗП с над 20 страни, сред които Великобритания, Швейцария, Норвегия, Холандия, Германия, САЩ, Гърция, Турция, Унгария, Румъния, Македония, Латвия и други. Затова БДЗП беше втората след Унгария източноевропейска страна,която БърдЛайф покани за присъединяване. Тук е и факта, че представител на БДЗП бе избран в протежение на два мандата за член на най-висшите управителни органи на БърдЛайф Интернешънъл - на Европейския комитет и на Световния съвет.

Стратегията на БДЗП
БДЗП бе една от първите организации в България, които разработиха своя стратегия още през 1991 г. Тук представяме не самия документ, а някои от най-важните стратегически принципи на Дружеството.
Един от основните ни стратегически принципи бе ясното набелязване на мисията на Дружеството, на неговата “ниша” в природозащитната общност на България. БДЗП има шанса да бъде първата българска НПО в най-новата история на страната и да заеме напълно “свободното” дотогава място на организация за опазване на дивите птици, най-значимите орнитологични места и местообитания. Това до голяма степен позволи на БДЗП да се утвърди и като водеща неправителствена природозащитна организация в България.
Мястото на България в съвременния свят определиха като втори особено важен стратегически принцип на БДЗП намирането на свой партньор в лицето на международна организация със сходна мисия, цели и подходи. Дружеството не само спечели доверието на най-мощната световна природозащитна организация БърдЛайф Интернешънъл, но и има възможността пряко да участва в най-важния за нея период на преструктуриране и модернизиране.
Особено важен елемент на стратегията на БДЗП е базирането й на реално членство и на демократично начало. От самото създаване Дружеството бе изградено като национална, но истинска “grass-root” организация, т.е., организация, която има действащи свои структури по места, която всеки членуващ подпомага най-малко чрез заплащане на членски внос. БДЗП е една от малкото български НПО, където решенията се вземат от избран от общо събрание колективен орган, където има изборност и смяна както на работещите доброволно членове на Управителния съвет, така и на служителите. БДЗП доказа, че има приемственост между поколенията.
Друг съществен принцип на БДЗП е научния подход като в управлението на Дружеството, така и в природозащитната му дейност. Затова една от основните насоки в работата ни е събирането на актуална информация за птиците, орнитологично важните места, за основните местообитания, извършването на мониторинг върху тяхното състояние. Работи се на базата на ясни приоритети, на натрупания в БърдЛайф богат опит, което гарантира висок професионализъм и съществено допринася за високия престиж на БДЗП.
Базов принцип на БДЗП е прякото и конкретно действие, ориентирано към съществен принос за дивата природа, към видими и измерими резултати. Затова вниманието ни е насочено и към някои неатрактивни форми на природозащитна дейност, като подпомагане усъвършенстването на законодателството, участие в разработването на стратегическите държавни документи в областта на природозащитата.
Основен за БДЗП е и принципа на конструктивност, сътрудничество и партньорство като основно средство за работа с държавните и местни институции. Дружеството избягва и използва само като крайна мярка конфронтирането, организирането на демонстрации или други агресивни подходи, само когато са изчерпани възможностите на диалога.
Един от най-важните стратегически принципи на БДЗП е стремежът към изграждане на стабилни местни представителства на Дружеството и укрепването им като генератори и центрове на постоянна, системна природозащитна дейност в съответния район. Безспорен и специфичен за БДЗП успех са двата Природозащитни центъра на Дружеството – “Пода” и “Източни Родопи”, където не само продължават започнатите още в края на 80-те години природозащитни дейности, но и където те имат ясна перспектива в бъдеще. Благодарение на този си принцип БДЗП е единствената българска НПО, постигнала стабилни природозащитни резултати в районите си на действие.

Какво БДЗП не е
Проблемите на околната среда са изключително многообразни: замърсяване на въздуха, на водата, на почвата, влошаване на шумовата среда, намаляване на биологичното разнообразие, биологична етика и т.н. За никоя организация не е възможно да работи ефективно по всички от тях. Затова за да бъде успешна, всяка природозащитна организация трябва ясно да определи с кои точно от тях ще се заеме. По този начин се избягват и безсмислените форми на конкуренция между различните НПО, които не само отнемат голяма част от ресурсите им, но и вредят на самата природа. БДЗП като отговорна организация се е самоопределила много ясно като организация за опазване на биологичното разнообразие и най-вече – за защита на птиците, най-значимите им места и местообитанията им още преди появата на другите НПО, с което е направила невъзможно дублирането от своя страна на каквито и да е дейности в тази сфера.

Ние НЕ СЕ занимаваме с:

    * общи проблеми на околната среда, които не засягат пряко, в значителна степен и конкретно птиците, техните места и местообитания (съществуват други НПО, профилирани по опазване на средата от радиоактивни замърсявания, по замърсяване на водите, почвите и т.н.);
    * проблеми, свързани с домашни животни, включително отглеждани на затворено незащитени по закон птици;
    * оказване помощ или отглеждане на затворено на пострадали екземпляри от обикновени видове птици (това е сфера на действие на зоопарковете и специалните питомници), но това не се отнася за редки и застрашени от изчезване видове;
    * санкциониране на нарушения (на това НПО нямат право, освен ако не са овластени за това с нормативен акт – съгласно Чл. 37, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания) и издаване на наказателни постановления (НПО не фигурират сред постановените по Чл. 424 на Наказателния кодекс органи, които имат право на това);
    * издаване на разрешения;
    * други дейности, които не произтичат от приоритетите на БДЗП;

Офис Бургас

Бургас 8000, п. к.189
ул. Антим I 26
тел./факс: (056) 841268
GSM 0878 599371
[email protected]www.bspb.org

Тази статия е разглеждана: 673 пъти» обратно
Снимки от Бургас
Добави снимка
Машините на Леонардо Vision ograda Флора Бургас 2009 Ремонтира рециклира носачи шарнирни болтове докато ние спи, те творят Конкурс прическа Бургас 2009 Kapoto димитров ден лека вечер
BurgasFoto.com е проект за изграждане на портфолио на фотографи, които желаят да представят уловените мигове и да бъдат оценени. Всеки е свободен да се регистрира и да слага неограничен брой фоtографии и графични дигитални творби на BurgasFOTO.com.
Новини
Информация
Хотели
Малки Обяви
 
Въведете какво търсите
   Follow bourgasorg on TwitterУеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
 
За контакт с екипа на Bourgas.org:   OO359 (56) 826325
kak-development